Skyddsrond Olika typer av hot och våld i olika situationer

Olika typer av hot och våld i olika situationer

Denna skyddsrond bygger på följande föreskrift:

  • Våld och hot – AFS 1993:2

Skyddsronden består av X påståenden. I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Allvarlig risk åtgärdas omedelbart
  • Stor risk åtgärdas vid tillfälle
  • Viss risk ingen åtgärd för tillfället
  • Ingen risk ingen åtgärd för tillfället
  • Ej relevant för oss

Gå vidare med en åtgärdsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i en Åtgärdsplan och uppföljning. Tips på åtgärder finns under Riskbedöm och åtgärda.
Det finns även möjlighet att ladda ned hela skyddsronden som en redigeringsbar PDF nedan.
Ladda ned som PDF

Undersök och riskbedöm: Olika typer av hot och våld i olika situationer

Hur vanligt är nedan typer av hot och våld hos er och vilka risker innebär det för ohälsa? Vilka situationer kan det uppstå i?
Gör en sammanvägd bedömning av risken. Det betyder att milt våld som inträffar ofta kan vara lika viktigt att åtgärda som grövre våld som sannolikt inte inträffar men som är allvarligt om det sker.
Ta ställning till kommande frågor. I slutet på varje skyddsrond kan ni ladda ned en redigerbar PDF redan ifylld med den information ni angivit i skyddsronden.

Fråga 1 av 21

Undersöker och riskbedömer vi regelbundet de risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet?

Fråga 2 av 21

Gör vi en grundlig utredning av allvarliga risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet?

Fråga 3 av 21

Sätter vi in åtgärder utifrån utredningen av riskerna om hot- och våld?

Fråga 4 av 21

Förebygger vi risker för hot eller våld så långt det är möjligt?

Fråga 5 av 21

Finns särskilda rutiner för arbete som kan medföra risk för hot eller våld?

Det kan exempelvis handla om att alltid vara två om det minskar risken för utsatthet, eller att ha särskilda procedurer kring vissa personer, att kalla in vakter vid möten där hot och våld kan uppstå.
Fråga 6 av 21

Är våra rutiner aktuella?

Fråga 7 av 21

Följer ansvarig upp rutinerna fortlöpande?

Fråga 8 av 21

Känner alla medarbetare, även vikarier och nya medarbetare eller andra som tillfälligt är på arbetsplatsen, till eventuella risker som finns för hot och våld och verksamhetens rutiner för detta?

Fråga 9 av 21

Har alla medarbetare en mental förberedelse för vilken typ av hot och våld de kan utsättas för i verksamheten?

Fråga 10 av 21

Har alla medarbetare den utbildning och information, och de instruktioner som behövs för att kunna utföra arbetet säkert i olika situationer?

Fråga 11 av 21

Har alla medarbetare tillräcklig utbildning och tillräckliga kunskaper i första hjälpen och psykologisk första hjälpen för att förebygga, minimera och lindra olika typer av skador vid hot och våld?

Fråga 12 av 21

Finns expertstöd att tillgå om det behövs vid en händelse med hot och våld?

Fråga 13 av 21

Finns en fungerande rutin så att alla medarbetare vet vad de ska göra i olika hot- och våldssituationer?

Fråga 14 av 21

Känner alla till vilka rutiner som gäller vid olika hot och våldshändelser?

Fråga 15 av 21

Får medarbetare som utsatts för hot eller våld snabb hjälp och stöd för att förebygga och lindra fysisk och psykisk skada?

Fråga 16 av 21

Finns särskilda rutiner för när och hur medarbetare får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk och psykisk skada.

Fråga 17 av 21

Utreder vi alla hot- och våldshändelser? Både de som lett till någon form av negativa konsekvenser och de som kunnat leda till negativa konsekvenser, dvs tillbud.

Fråga 18 av 21

Finns rutiner för att dokumentera hot och våldshändelser?

Fråga 19 av 21

Är dessa rutiner kända av samtliga medarbetare?

Fråga 20 av 21

Dokumenterar medarbetare händelser relaterade till hot och våld?

Fråga 21 av 21

Anmäler verksamheten allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket enligt AML 3.3a?