Vad gör vi när något händer?

I den här aktiviteten hjälps ni åt att se över era rutiner och skapa en gemensam bild av vad som gäller vid hotfulla eller våldsamma situationer och när något hänt.

Bra att veta innan ni börjar

 • Passar för arbetsgruppen på ett APT eller liknande. Är ni många dela in er i mindre grupper.
 • Anpassa efter hur mycket tid ni har, cirka 30 minuter.
 • Internetuppkoppling behövs. Testa att tekniken fungerar som den ska, exempelvis ljudet vid filmvisning.
 • Utse någon som dokumenterar.
 • Använd dokumentationen i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.

Förberedelser:

 • Om er verksamhet har rutiner, uppdatera dig på dem.
 • Skicka ut era befintliga rutiner inför mötet.
 • Bestäm hur ni tar hand om det ni kommer överens om.
 • Tänk på att samtal om hot och våld kan väcka minnen av obehagliga och traumatiska händelser. Var därför beredd på att erbjuda stöd för den som behöver.

Tydliggör vem som gör vad

Vilka rutiner finns i ert arbete när det gäller situationer med hot och våld? Har ni en gemensam bild av vem som gör vad när något händer? Den dialog ni kommer att ha nu kan vara ett underlag för att utveckla en rutin eller göra befintlig rutin känd.
Gör så här:

 • Titta på filmen som en dialogstartare, cirka 3,5 minuter.
 • Fundera själv i 5 minuter.
 • Reflektera tillsammans 20 minuter.
 • Kom ihåg att dokumentera det ni kommer fram till och bestäm nästa steg.

Vilka rutiner har ni om något händer?

Titta på filmen och se tillsammans över era rutiner för att skapa en gemensam bild av vad som gäller vid hotfulla eller våldsamma situationer och när något hänt.

5 minuter

Vad tänker du?

Är jag säker på hur vi gör hos oss om något händer?

20 minuter

Vad tänker vi?

Hur ser våra rutiner ut om något händer?
 • Behöver våra rutiner uppdateras eller kompletteras med nya rutiner?

Sammanfatta och bestäm nästa steg

 • Bestäm vad som är nästa steg och vem som gör vad.
 • Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.

Foto ovanifrån av människor vid ett bord
I en hotfull eller våldsam situation ska det vara tydligt vad som ska göras och vem som gör vad. Att prata om era rutiner för om något händer är ett sätt att skapa trygghet. Precis så som ni nyss har gjort.