SKYDDSROND Lokaler och utrustning

Lokaler och utrustning

Skyddsrondens användning

Skyddsronden används för att kartlägga om lokaler och utrustning är anpassade och minskar risker för och konsekvenser av hot och våld på arbetsplatsen. Gå igenom skyddsronden i samverkan, gärna tillsammans med medarbetare. Notera de frågor där ni eventuellt är oense och ta dem i en särskild dialog vid separat tillfälle.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Arbetsplatsens utformning – AFS 2020:1

Skyddsronden består av 31 påståenden

I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Ja, ingen risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Delvis, viss risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Nej, stor risk → Åtgärdas vid tillfälle
  • Nej, allvarlig risk → Åtgärdas omedelbart
  • Ej relevant för oss

Ladda ner PDF

Ladda ner en redigerbar skyddsrond som pdf här, om du inte vill fylla i skyddsronden på webben.

SKYDDSROND

Lokaler och utrustning

Fråga 1 av 31

Är arbetsplatsen placerad, utformad och utrustad så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs?

Fråga 2 av 31

Är skalskyddet tillfredsställande och försvårar för obehöriga att komma in i verksamhetens lokaler?

Fråga 3 av 31

Finns fungerande larm som försvårar för obehöriga att ta sig in i verksamhetens lokaler?

Fråga 4 av 31

Finns en reception vid entrén som gör det svårare för obehöriga att komma in i lokalerna?

Fråga 5 av 31

Finns fungerande besöksrutiner i lokalerna med exempelvis personligt mottagande, ID- kontroll, registrering och besöksbrickor?

Fråga 6 av 31

Är besöksrutinerna kända av alla i verksamheten?

Fråga 7 av 31

Finns det tillgång till vakter i entrén eller vid receptionen om behov uppstår?

Detta gäller även vikarier, inhyrd personal, elever.
Fråga 8 av 31

OM ”JA” PÅ OVAN FRÅGA: Kan vakterna ta emot interna larm?

Fråga 9 av 31

Finns möjlighet att överblicka området utanför entrén innan ytterdörren öppnas?

Fråga 10 av 31

Finns ett tydligt anslag med kontaktuppgifter och information om var utrustning för första hjälpen finns?

Det kan exempelvis handla om vilka personer som kan ge första hjälpen, var tryckförband finns förvarade, och viktiga telefonnummer, samt koordinater till verksamheten om färdbeskrivning behövs.
Fråga 11 av 31

Finns övervakningskameror där det behövs ur säkerhetssynpunkt?

Säkerställ att det finns en rutin som tydliggör hur inspelat material får användas, och av vem.
Fråga 12 av 31

Finns flykt- och reträttvägar om något skulle hända och människor behöver fly från ett rum eller från arbetsplatsen?

Fråga 13 av 31

Finns en plan för utrymning av lokalerna och byggnad?

Fråga 14 av 31

OM ”JA” PÅ OVAN Är befintlig utrymningsplan känd av alla?

Fråga 15 av 31

Genomför vi regelbundna övningar för att utrymma lokalerna?

Fråga 16 av 31

Har vi en plan för inrymning, exempelvis när barn behöver tas in i skolans lokaler på ett säkert sätt på grund av en yttre hotfull situation?

Fråga 17 av 31

Har vi en plan för vad som ska göras vid attentat?

Fråga 18 av 31

Är våra korridorer, rum med mera så stora att det går att komma undan om någon attackerar?

Fråga 19 av 31

Finns utrymmen där människor kan sätta sig i säkerhet?

Fråga 20 av 31

Finns möjlighet att låsa och blockera lokaler vid en hot- och våldshändelse?

Fråga 21 av 31

Finns möjlighet att överblicka lokalerna?

Fråga 22 av 31

Innehåller lokalerna gömda skrymslen? Är dessa en tillgång eller en risk?

Fråga 23 av 31

Är våra mötes- och mottagningsrum tillfredsställande?

Exempelvis möbler som är tunga och inte kan slungas i väg, bord- och skrivbord som är tillräckligt djupa så att eventuell förövare inte når den andre enkelt över bordet.
Fråga 24 av 31

Är platsen eller rummet där arbetet utförs fritt från föremål på som kan användas som vapen?

Fråga 25 av 31

Är kläder som används i arbetet fria från föremål som kan användas som vapen i en hotfull situation, exempelvis i en ficka eller accessoarer?

Fråga 26 av 31

Känner alla till att föremål i fickor kan användas som vapen och bör undvikas?

Fråga 27 av 31

Har vi larm, kameraövervakning och andra relevanta tekniska hjälpmedel i lokaler och mötesrum för att förebygga eller hantera situationer med hot och våld?

Fråga 28 av 31

Har vi fungerande personlarm för medarbetare som jobbar exempelvis i en brukares hem, inom ambulanssjukvården, som fältassistent eller inom fastighetsbranschen?

Fråga 29 av 31

Har vi en plan för uppföljning av hur det fysiska skyddet som fungerar?

Fysiskt skydd kan handla om att göra det svårt att komma in i lokaler, att lokaler och utrustning är utformade så att skador på grund av hot och våld minimeras.
Fråga 30 av 31

Prövar och utvärderar vi det fysiska skyddet regelbundet genom tester och övningar?

Fråga 31 av 31

Reviderar vi säkerhetsrutiner och det fysiska skyddet regelbundet vid behov?

Gå vidare med en handlingsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i dokumentet Handlingsplan och uppföljning.
Ta hjälp av:

Vill ni fortsätta med andra skyddsronder som är relevanta för er?