FÖREBYGG Förebygg med SAM

Med ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete kan hot och våld i arbetet förebyggas. Här finns tips och kunskaper om vad det innebär.

Förebygg med SAM

Minska risken för hot och våld

Arbetsmiljöarbetet är något som pågår både i det dagliga arbetet och i återkommande processer. Om det finns en risk för hot och våld på arbetsplatsen ska den hanteras och förebyggas så långt det är möjligt. Det innebär att situationer, möten och arbetsuppgifter löpande ska undersökas och riskbedömas. De risker som upptäcks ska åtgärdas och sedan ska åtgärderna följas upp för att se att de fått önskad effekt och att inga andra risker har uppstått. Allvarliga risker ska om möjligt åtgärdas omedelbart.

Läs mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet på sidan Riskbedöm och åtgärda.

FILM

Experten om att förebygga hot och våld

I filmen pratar ämnesexperten Sofia Wikman om vikten av att hot och våld är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, och värdet av att rapportera alla oönskade händelser med hot eller våld – även de till synes mindre allvarliga händelserna,

Rapportera internt

Rapportering av händelser är centralt i det förebyggande arbetet, både händelser med mindre och med större negativa konsekvenser eller där det höll på att bli en negativ konsekvens. På så sätt kan risker för ohälsa fångas upp tidigt.
Därför ska alla händelser kopplade till hot och våld alltid rapporteras till närmsta chef. Det är också lättare att uppmärksamma chefer och även högre ledning på risker som finns i verksamheten om alla händelser rapporteras. Det är ofta detta som resulterar i exempelvis förbättringsåtgärder eller utbildningsinsatser på arbetsplatsen.

De flesta arbetsplatser har sina egna rutiner och ett särskilt system för att rapportera. En del har integrerat arbetsmiljöarbetet i kvalitetsarbetet och har samma system för avvikelser som för tillbud och oönskade händelser. Alla i verksamheten behöver känna till vad som ska rapporteras, till vem, hur och i vilket system. Ett system av flera är IA-systemet.

Ett tillbud är en händelse där det höll på att gå illa, men där ingen person blev skadad eller sjuk (oj!). Vid en arbetsskada uppstår en fysisk eller psykisk personskada eller en sjukdom (aj!).

Exempel på händelser att rapportera internt

 • En elev skriker och slänger saker och sparkar på inredningen i affekt efter en tillsägelse av en lärare.
 • En brukare har ofta en aggressiv ton och det händer att det flyger grejer. Det har aldrig hänt något allvarligt, men många i arbetsgruppen tycker det är obehagligt.
 • En patient skriker ofta, är hotfull och kräver att få mer smärtstillande. Arbetsgruppen och alla medarbetare har blivit vana vid patientens utbrott. De har en stöttande chef och har lärt sig att hantera situationer likt denna.
 • Stadsnätet ligger nere och en kund ringer in och hotar att “göra ett besök på kontoret som ni sent ska glömma”. Den som tar emot samtalet känner personen och vet att hotet är ofarligt och i affekt.
 • En klient skickar återkommande otrevliga och hotfulla mejl som skapar oro i kroppen.
 • En kund kommer in till receptionen, har en kniv med sig, och börjar hota.
 • En resenär tar tag i busschaufförens skjorta och blir hotfull när hen ombeds stiga av bussen eftersom  giltig biljett inte kan uppvisas.
 • En elev slår till en lärare med ett brännbollsträ, så hen får ett blåmärke på armen.
 • En patient ger vårdpersonal ett knytnävsslag i ansiktet.

Anmäl till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren är också skyldig att anmäla:

 • Allvarliga tillbud – händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.
 • Svårare personskador – exempelvis kraftig blödning, skada på nerver, muskler eller senor, psykisk påverkan vid hot och våld eller rån.
 • Skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt.
 • Dödsfall.

Anmälan görs, i samverkan med skyddsombudet, till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan på anmalarbetsskada.se. Att inte anmäla kan leda till åtal och fällande dom. Det är arbetsgivaren själv som bedömer om tillbudet eller skadan är så allvarlig att den behöver anmälas till Arbetsmiljöverket. Vid osäkerhet om händelsen är tillräckligt allvarlig är det bättre att anmäla än att inte göra det. Arbetsskador ska också anmälas till Afa Försäkring.
Läs mer om anmälan av tillbud och arbetsskador på sidan Efter en händelse.

Ett allvarligt tillbud är en händelse där det höll på att gå illa, men där ingen person blev skadad eller sjuk (oj!).

Exempel på allvarligt tillbud

 • En bussförare blir utsatt för laserbeskjutning.
 • En medarbetare får en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande där misstanke finns om blodsmitta.
 • En klient får sina barn omhändertagna och skickar hotmejl till socialsekreteraren som fattat beslutet.
 • En elev kastar en sten mot en lärare. Läraren hann ducka.
 • En patient knuffar till vårdpersonal hårt, så hen tappar balansen och tar ett steg bakåt.
 • En anhörig till en brukare är ofta hotfull mot hemtjänstpersonalen och säger obehagliga saker vid hembesök i brukarens hem.

Vid en arbetsskada uppstår en fysisk eller psykisk personskada eller en sjukdom (aj!).

Exempel på arbetsskada

 • En patient börjar skrika, hota och kastar saker. En person skadas fysiskt och blöder från handen efter att hen fått en trasig blomkruka kastad på sig, några tycker att situationen är mycket obehaglig och flera får stark oro och svårt att sova.
 • En klient får sina barn omhändertagna och skickar mejl till socialsekreteraren som fattat beslutet, som innehåller hot om våld. Det påminner hen om en händelse flera år tillbaka som var mycket traumatisk. Det gamla traumat väcks till liv och hen blir sjukskriven en period.
 • En kund kommer till receptionen och kommer åt att lyfta receptionisten i håret. Händelsen traumatiserar personen som blir borta under en längre tid.
 • Stadsnätet ligger nere. En kund kommer till kontoret och viftar hotfullt med en kniv och kräver att nätet kommer igång igen. Den som tar emot i receptionen blir traumatiserad av händelsen och får kvarstående besvär.
 • En före detta elev på skolan skadar en lärare allvarligt med kniv.
 • En elev kastar en sten mot en fritidspedagog efter en tillsägelse. Den träffar olyckligt i tinningen och hen börjar blöda.
 • En medarbetare på återvinningscentralen får käken ur led efter ett rejält knytnävsslag mot käken av en upprörd besökare.
 • En sjuksköterska blir biten och sparkad av en patient på en psykiatrisk avdelning.

Exempel på skador som drabbat flera samtidigt

 • En brukare går bärsärkagång och kastar saker omkring sig. Flera i arbetsgruppen skadas fysiskt, och några blir traumatiserade av händelsen.
 • Flera av ambulanspersonalen känner stark oro, rädsla och får svårt att sova efter en insats i ett område där de utsatts för stenkastning och kränkande påhopp.
 • En tidigare elev kommer till skolan och kommer in i lärarrummet, hotar samtliga med vad som uppfattas som ett vapen, och skriker samtidigt ”era jävla svikare” och dödar sedan sig själv inför alla lärare.
 • En missnöjd kund kastar in ett brinnande föremål i receptionen. Flera av medarbetarna blir chockade och får lindrigare andningsbesvär.

Arbeta förebyggande tillsammans

Trygga och säkra arbetsplatser skapas tillsammans. Som chef kan du bidra med att skapa förutsättningar för ett förebyggande arbete med hot och våld på medarbetar-, arbetsgrupp- och organisationsnivå.

Medarbetare

 • Uppmuntra medarbetare att riskbedöma i vardagen och rapportera risker.
 • Involvera medarbetare i att hitta lösningar på risker.
 • Uppmuntra medarbetare att rapportera alla former av hot och våld, även till synes mindre allvarliga händelser.
 • Introducera nya medarbetare och informera om risker för hot och våld, arbetssätt som minskar risken, rutiner, policies och system för att rapportera.
 • Erbjud medarbetare återkommande kompetensutveckling och vidareutbildning i hur hot och våld kan förebyggas i arbetet.
 • Erbjud medarbetarna särskilt stöd och handledning om det finns en risk för återkommande våld eller hot om våld eller om arbetet är starkt psykiskt påfrestande.
 • Inventera vilka medarbetare som har någon form av sjukvårdsutbildning från värnplikt, annan utbildning eller tidigare yrke som kan bli aktuell vid en händelse med hot och våld.

Arbetsgrupp

 • Ta upp frågan om risker, oönskade händelser och tillbud på arbetsplatsträffar.
 • Se till att det finns fungerande forum för att lyfta frågor om oro, för att byta erfarenheter och lära av varandra.
 • Prata om hot och våld och vad ni kan göra för att förebygga i samverkan med skyddsombud och andra medarbetare.
 • Erbjud handledning i arbetsgruppen och stöd för kontinuerligt arbete med hot och våld.
 • Öva på säkerhetsrutiner och på olika situationer i syfte att skapa ökad handlingsberedskap om något händer.
 • Skapa ett stödjande förhållningssätt mellan alla på arbetsplatsen.

Organisation

 • Se till att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete där området hot och våld är en naturlig del.
 • Se till att det finns fungerande och kända rutiner för rapportering.
 • Åtgärda de risker som identifieras – allvarliga risker ska om möjligt åtgärdas omedelbart.
 • Se till att det finns fungerande rutiner för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa som kan kopplas till hot och våld.
 • Säkerställ att det finns fungerande analysmetoder där händelser delas in i ”mindre allvarliga”, ”allvarliga” och ”mycket allvarliga” händelser. De olika typerna av händelser kräver olika typer av skydd, stöd och förebyggande åtgärder.
 • Lyssna noga på alla som varit inblandade i ett tillbud, en olycka eller någon händelse som varit skrämmande och obehaglig.
 • Ha en plan för hur till synes mindre allvarliga fall av hot ska hanteras och förebyggas.
 • Sök bakomliggande orsaker, inte skyldiga personer, när något händer. Ta hänsyn till samspelet mellan människa, teknik och organisation i analysen av händelser med hot och våld.

Skyddsombud

Som skyddsombud har du ett viktigt uppdrag inom ditt skyddsområde att representera medarbetarna och se till att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Du kan bidra i det förebyggande arbetet med hot och våld genom att:

 • Engagera dig i att arbetet ska vara tryggt och säkert.
 • Påminna dina arbetskamrater om ditt uppdrag och din roll som skyddsombud.
 • Skapa en god dialog om arbetsmiljön med din chef. Det mesta kan lösas i dialog.
 • Påminna alla om att rapportera alla former av oönskade händelser, tillbud, arbetsskador och olyckor.
 • Påminna om att säkerhet prioriteras trots att tidsschemat är pressat.
 • Delta i regelbundna riskbedömningar. Både mer omfattande och enklare riskbedömning exempelvis inför varje nytt möte av en klient, patient och brukare samt vid ensamarbete.
 • Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen som kan få konsekvenser för trygghet och säkerhet.
 • Delta i riskbedömningar av såväl den fysiska som den digitala, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Delta i planering av utbildning och övning kopplat till området hot och våld.
 • Delta vid upprättande av handlingsplaner.

Tips

Praktiskt stöd i SAM-arbetet

Vill ni ha stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Ta hjälp av skyddsronder för att kartlägga hot och våld på arbetsplatsen, checklistor, mallar och annat stöd för arbetsmiljöarbetet.