FÖREBYGG Skapa säkerhet

Risken för hot och våld varierar i olika verksamheter. Läs om hur ni tillsammans kan skapa mer säkerhet på arbetsplatsen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Skapa säkerhet

FILM

Experten om säkerhet

I filmen berättar ämnesexperten Alexander Tilly hur man kan jobba med säkerheten på en arbetsplats och genom det öka tryggheten på jobbet.

Säkerhet skapas tillsammans

När det gäller säkerhet, så finns det oftast kopplingar till hur arbetet leds och är organiserat, hur medarbetare agerar och vilka fysiska och tekniska stöd som finns i verksamheten. Säkerhet handlar om lokaler och utrustning, men även om kvalitetssäkrade processer och arbetssätt. Säkerhet beror också på människors beteenden och på samspelet mellan människor, teknik och hur arbetet organiseras. Att vara pigg, utvilad och ha ett bra samarbete i gruppen bidrar till trygghet och säkerhet.
Alla kan bidra till en risk- och säkerhetsmedveten arbetsplats genom att prata om hur risken för hot och våld kan minskas i det dagliga arbetet.

Fysisk arbetsmiljö och fysiskt yttre skydd

Den fysiska arbetsmiljön handlar bland annat om hur verksamhetens lokaler är utformade ur säkerhetssynpunkt. Fysiskt skydd, även kallat skalskydd, handlar om att göra det svårare för potentiella gärningspersoner att nå medarbetare. Allas medvetenhet och förståelse för att följa de rutiner som finns gällande exempelvis låsta dörrar eller att släppa in personer på arbetsplatsen, är grundläggande.
Ta hjälp av

En kontrollerad entré med en reception där besökaren måste anmäla sig innan ett besök försvårar för obehöriga att ta sig in i lokalerna. Larmknappar som larmar internt på arbetsplatsen eller går direkt till polisen är en trygghet för personal som möter patienter, klienter eller brukare, exempelvis i ett mottagningsrum eller i en brukarens hem.


Vakter eller väktare kan vara en förstärkning av det fysiska skyddet, exempelvis på ett socialkontor, ett bibliotek eller akutmottagning. Vakter kan finnas i receptionen, och även sköta bemanningen av den. De utgör då ytterligare ett hinder för en potentiell gärningsperson att komma åt medarbetare fysiskt. Vid en hotfull situation kan det vara de som tar emot interna larm.
En väktare har skydd enligt brottsbalken i sitt arbete, vilket innebär att det våld eller hot som begås mot väktare under tjänstgöringen bedöms som våld eller hot mot tjänsteman. En väktare får bara göra ingripanden som vilken person som helst i samhället, det vill säga att gripa den som har begått ett brott och påträffas på bar gärning exempelvis. Ordningsvakter har lite mer befogenheter som innebär en möjlighet att avvisa, avlägsna eller omhänderta en person.

Kända och använda rutiner för att ta emot besökande personer lokalerna är ett komplement till det fysiska skyddet. Det kan handla om ID-kontroll, registrering och besöksbrickor för att säkra att personer som kommer är väntade besökare. Många gånger är den mänskliga faktorn den största risken, när till exempel besökare släpps in utan att de behöver anmäla sig i receptionen.
Det handlar också om rutiner kring att uppmärksamma en utomstående i lokalerna och höra sig för kring vilka de är, som exempelvis barn och ungdomar som inte går på skolan.

Se till att det finns en plan för flyktväg från ett rum, en lokal eller en byggnad samt möjlighet att låsa och blockera lokaler vid en hot- och våldshändelse. Någon med onda avsikter kan ta sig in i en offentlig byggnad som exempelvis en skola, ett socialkontor eller kommunhus. Se också till att det finns en plan för inrymning, exempelvis när barn behöver tas in i skolans lokaler på ett säkert sätt på grund av en yttre hotfull situation.
Ta hjälp av:

Att tänka säkert handlar också om att identifiera föremål som finns i lokaler eller i en bröstficka som kan användas som vapen i en hotfull situation. Det kan vara saxar, andra vassa föremål, eller små och tunga föremål som kan användas vid slag. Även kläder och smycken kan både trigga hot och våld, och användas i hotfulla situationer som vapen.

Personsäkerhet i förebyggande syfte

Personlig säkerhet handlar om att skapa trygghet i vardagen för en särskild person. Det kan exempelvis innebära att en medarbetare som känner sig utsatt får byta arbetsuppgifter under en tid eller erbjuds annat stöd för att skapa trygghet. Förebyggande personsäkerhet tar hänsyn till helheten och kan innebära omvärldsbevakning, löpande hot och riskbedömning, fysisk säkerhet, personlig skyddsutrustning och utbildning.

Säkerhet på nätet

En hel del hot sker via nätet och sociala medier, därför är det viktigt att arbetsplatsen har tydliga och väl kända riktlinjer för hur mejl och sociala medier ska hanteras. Läs mer om hur säkerhet på nätet kan skapas.
Ta hjälp av:

Tips

Är ni säkerhetsmedvetna?

Gör en första kartläggning, tillsammans i arbetsgruppen, över vilket risk- och säkerhetsmedvetande som finns på arbetsplatsen. Vilka attityder, vanor och beteenden präglar det dagliga arbetet?