FÖREBYGG Hot och våld på jobbet

Beroende på yrke, arbetsuppgifter och verksamhet kan det finnas en risk att råka ut för hot eller våld på jobbet. Läs mer här om vad hot och våld i arbetet kan vara.

Hot och våld på jobbet

Vad är hot och våld?

Vad som upplevs som hot eller våld i arbetet varierar och går inte alltid att särskilja. Ibland är gränsen hårfin. En mycket viktig faktor är hur den som utsätts upplever situationen. Hur planerat det är, vilket våldskapital och vilken intention den som utsätter har är också av betydelse. Det är därför bra att prata om vad som är hot eller våld i verksamheten och var gränsen går. Enkelt uttryckt är hot och våld olika handlingar eller ageranden från andra som leder till fysisk eller psykisk påverkan eller lidande för den som utsätts.

 • Fysiskt – att slå, bitas, rivas, hålla fast, sparkas eller spotta. Fysiskt angrepp i form av överfall med slag, sparkar eller med vapen är grovt våld.
 • Psykologiskt – handlingar som mobbning, trakasserier och verbalt våld.
 • Verbalt – att skrika eller svära åt någon. Även en till synes oskyldig kommentar kan uppfattas som ett hot.
 • Icke verbalt – genom kroppsspråk, en blick, en beröring eller att peka finger.
 • Digitalt – obehagliga och oönskade sms, e-post, telefonsamtal samt inlägg och oönskad kontakt på sociala medier.

Diskriminering – Hot och våld som riktas mot personer baserat på någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Film

Experter om hot och våld på jobbet

I filmen berättar ämnesexperterna Sofia Wikman och Alexander Tilly hur hot och våld i arbetet kan ta sig uttryck i olika situationer.

Vad är hot och våld?

Olika orsaker till hot och våld

De bakomliggande orsakerna till hot eller våld varierar. Det kan vara impulsivt och komma som svar på en upplevd provokation – ”droppen som fick bägaren att rinna över” och ”det bara händer”. Planerat och avsiktligt hot eller våld syftar däremot att till att uppnå ett mål som att exempelvis få pengar, ändra ett beslut eller få mer makt. Beroende på bakomliggande orsak till hot eller våld kan situationen behöva hanteras på olika vis.
Ta hjälp av:

Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är en typ av hot och våld. Organisationer med ökad risk för otillåten påverkan arbetar ofta med uppgifter av ingripande och kontrollerande karaktär, bland annat inom socialtjänsten och ekonomiskt bistånd. Det kan även ske inom skolan.

Vissa situationer innebär en ökad risk för otillåten påverkan, exempelvis vid förmedlande av ett negativt beslut som påverkar en annan människas livssituation.  Den som påverkar är då ute efter att förbättra sin situation, få en ändring av ett beslut eller påverka en annans ärende.

Otillåten påverkan är att genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption försöka påverka en persons tjänsteutövning. Exempelvis:

 • Erbjudande av pengar.
 • Att skrämmas till passivitet genom subtila hot, att filma eller fotografera.
 • Skadegörelse av tjänstefordon.
 • Försök till vänskapsrelationer.

Pågående dödligt våld

När en eller flera gärningspersoner utsätter människor för livsfarligt våld brukar det benämnas pågående dödligt våld. Våldshandlingarna resulterar ofta i att många blir svårt skadade eller dödade. Motivet skiljer sig från andra typer av våld och kan vara ideologiska. Gärningspersonerna kan själva vara beredda att offra sina liv för sina övertygelser.
Här kan du läsa mer:
Vid en händelse
Efter en händelse

Prioritera

 • Om möjligt fly från platsen.
 • Ta skydd på en så säker plats som möjligt.
 • Larma 112.
 • Polis säkrar så snabbt som möjligt platsen och gärningspersoner.
 • Ambulans fokuserar på ett snabbt omhändertagande.
 • Alla ska vara beredda på nya händelser och vidare attacker.

Upplevelsen är individuell

Hur någon reagerar på en händelse varierar, två personer som är med om samma sak kan beskriva det som hänt på olika sätt, och även reagera olika. Och det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på. Ibland kommer reaktionerna direkt, och ibland efter en tid. Alla har vi olika erfarenheter med oss. Tidigare trauman och obearbetade händelser kan göra att vi reagerar starkare. Får vi bra stöd utifrån våra behov är chansen större att vi kommer över händelsen snabbare och på ett bra sätt. Läs mer på sidan Vid en händelse.

I stunden:

 • Rädsla eller skräck
 • Panik, och mycket känslor
 • Obehag
 • Förvirring
 • Handlingsförlamad
 • Lugn
 • Handlingskraftig

Efter en tid:

 • En ovilja/obehag inför att möta det som är jobbigt
 • Svårigheter att sova
 • Lätt till gråt
 • Svårigheter/rädsla att vara ensam
 • Rädsla för mörker
 • Tankar om att någon är ”ute efter mig”
 • En obefogad rädsla för risken att återigen utsättas för hot eller våld

Tips till dig som drabbats
Hotfulla och våldsamma händelser kan leda till en krisreaktion och även post-traumatiskt stress-syndrom, PTSD. Ibland behövs professionell hjälp från företagshälsovården eller hälso- och sjukvården. Men ibland räcker det med lite tid för att återhämta sig och bearbeta det som hänt. Ta stöd och hjälp om du behöver det, då är chansen större att du reagerar mindre kraftfullt nästa gång. Börja med att kontakta din chef och prata med någon som du har förtroende för.
Läs mer på sidan Efter en händelse.

Tips till dig som är chef eller kollega
Utgå från hur den som varit med om något reagerar, och undersök vilket behov av stöd som finns. Reaktioner kan vara olika – även om händelsen var densamma. Utgå från var och ens behov och ge det stöd som är möjligt, då är chansen stor att reaktionen inte behöver bli densamma om något händer igen. Ta hjälp av företagshälsovården eller andra stödresurser vid behov. Många gånger är stödet från chef och kollegor det allra viktigaste.
Läs mer på sidan Efter en händelse.

JOBBA TILLSAMMANS

Dela erfarenheter

Prata om hot och våld i arbetsgruppen. I den här gruppaktiviteten får ni stöd i att prata om hur ni hanterar hotfulla, våldsamma och obehagliga situationer som kan uppstå i ert arbete.