De skapar en trygg arbetsmiljö – tillsammans

Trygg arbetsmiljö – det jobbar Eskilstuna kommun med. Och det sker på alla nivåer samtidigt, från den enskilde biståndshandläggaren till politikerna i kommunstyrelsen.

– Vi fattade ett beslut: att alla medarbetare ska känna sig trygga på sina arbetsplatser.
Ulrika Emmoth, kommunstrateg på hr-avdelningen i Eskilstuna kommun, berättar om bakgrunden till det stora trygghetsprojekt som kommunen drog igång 2020.

Intern utbildning om hot och våld

En stor del av projektet har varit att ta fram och genomföra en intern utbildning, som handlar om att förebygga hot och våld. Målgruppen för utbildningen är medarbetare och chefer ute på kommunens alla enheter.
Kommunens hr-avdelning har också – bland mycket annat – uppdaterat rutinerna kring kränkande särbehandling och lagt extra fokus på avvikelserapportering gällande hot och våld. Dessutom har de infört en ny rutin: att chefer alltid ska ställa frågan om våld i hemmet när de gör riskbedömningar vid arbete hemifrån.
Det gäller att arbeta på alla nivåer samtidigt, säger Ulrika Emmoth.
– Det är viktigt att se det större perspektivet – inte bara lägga fokus på den enskilde medarbetaren. Det kan handla om bemanning, fysisk arbetsmiljö och så vidare.
Det går ända till den politiska nivån. Hr-avdelningen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen med kunskaper och reflektioner från arbetet mot hot och våld. Dit tar de även med sig resultat från medarbetarenkäter och sammanfattningar av avvikelserapporter som gäller hot och våld.

Det är viktigt att se det större perspektivet

Jobbar systematiskt och tillsammans

Det organisatoriska arbetet pågår även nere på arbetsplatsnivå. På avdelning för ekonomiskt bistånd är medarbetarna med och reviderar rutinerna om hot och våld varje år, och de följer upp tillbudsrapporteringar på enhetsmöten och arbetsplatsträffar.
En åtgärd som de har infört för att minska risken för hot och våld är utökade telefontider. Medarbetarna märkte att klienterna blev frustrerade när de inte fick komma på personliga möten under pandemin, och gjorde sig därför mer tillgängliga genom ökade telefontider istället.
Ett annat exempel är elektronisk biståndsansökan. Det införde man för att klienter hela tiden ska kunna veta var någonstans i processen de befinner sig.
– Transparens är ju lugnande, säger Jessica Andersson, som är socialsekreterare och före detta skyddsombud.

Transparens är ju lugnande

Nyckeln är att medarbetarna hela tiden arbetar tillsammans för att komma fram till de bästa lösningarna för en trygg arbetsmiljö.
– Jag är ju ansvarig, men jag förväntar mig att medarbetarna är delaktiga, intresserade och engagerade i de här frågorna. Det här är ingen punktinsats utan en naturlig del av verksamheten, avslutar enhetschefen Caroline Andersson.

Text: Anna Wettergård