Säkerhetsdialogen

Stöd för att förebygga hot och våld på jobbet

Hot och våld i arbetsmiljön

Forskning visar att ett främjande och förebyggande arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det bästa man kan göra för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Säkerhetsdialogen ger stöd i det arbetet.
Säkerhetsdialogen är till för dig som har ansvar för eller en uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt och mer specifikt när det gäller området hot och våld.
Introducera verktyget på din arbetsplats genom att visa filmen för dina kollegor.

EN FÖRSTA KARTLÄGGNING

Testa ert risk- och säkerhetsmedvetande

Attityder, vanor och beteenden är faktorer som påverkar trygg- och säkerheten på arbetsplatsen. Aktiviteten är anpassad att göras i exempelvis en samverkansgrupp eller skyddskommitté.

JOBBA TILLSAMMANS

Prata om det!

Tryggheten på jobbet ökar när kollegor delar erfarenheter med varandra. Ta därför din och andras upplevelse av hot och våld på allvar. Det är först när vi ser verkligheten som den är som vi kan skapa den förändring som vi vill ha.
Gruppaktiviteterna i Säkerhetsdialogen är utformade för att användas tillsammans med kollegor på arbetsplatsträffar.

CHECKLISTOR OCH STÖD

Få koll genom konkret hjälp

Material som underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet med hot och våld.