Så jobbar Göteborg mot tystnadskultur och otillåten påverkan

Tystnadskultur och otillåten påverkan förekommer i Göteborgs stad, visar en ny rapport. Socialtjänst som beslutar om ekonomiskt bistånd, handläggare som ansvarar för kommunal upphandling och rektorer som ansvarar för antagningen till gymnasieskolor är exempel på personer som kan drabbas. Men nu sätter staden ner foten.

Otillåten påverkan är trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövning.
– Det största problemet är trakasserier. Det handlar ofta om subtila, inte uttalade hot. Det kan vara att man förföljs efter arbetet eller att man får mängder med sms och mejl, till exempel.
Det berättar Catharina Lindstedt, som arbetar på avdelningen Trygghet och samhälle på stadsledningskontoret i Göteborg.
De som utsätts kan till exempel vara lärare som sätter betyg, tjänstemän som ska besluta vilket företag som ska vinna en upphandling eller medarbetare inom socialtjänsten som beslutar om ekonomiskt bistånd.
Tystnadskultur, å andra sidan, kan till exempel vara att inte ringa polisen när man ser narkotikahandel, eller att inte anmäla ett hot i incidentrapporteringssystemet. Det kan bero på rädsla. Det kan också bero på tidsbrist eller att arbetsplatskulturen säger att ”det här får man tåla”.

Sätter ner foten

Men nu sätter Göteborgs stad alltså ner foten.
– Vi måste finnas där för de som är ute i kommunen och arbetar. Alla ska kunna vara trygga på jobbet. Det här är ett otroligt viktigt arbete.

Alla ska kunna vara trygga på jobbet.

Stadsledningskontoret började 2019 med att göra en rejäl utredning av problemet, och skapade utifrån det en handlingsplan. Handlingsplanen har 14 olika insatser indelade under tre olika fokusområden: ökad tydlighet och struktur, ökad kompetens samt stärkt ledarskap och organisationskultur.
Det mesta handlar om att ge medarbetare och chefer förutsättningar för att göra rätt. Det ska vara enkelt att riskbedöma, indicentrapportera, visselblåsa och polisanmäla. Alla ska ha den kunskap som de behöver, och det ska finnas tydliga strukturer för hur ärenden hanteras.

Öppenhet och dialog

Många av punkterna i handlingsplanen handlar om att skapa öppenhet och dialog. Det är den bästa boten mot otillåten påverkan, och grunden till att skapa en bra organisationskultur, säger Catharina Lindstedt.
– Genom att börja prata om det här ser vi att vi är många fler än påverkarna. Då blir det inte så läskigt.


Insatserna i handlingsplanen

Här är några av insatserna i handlingsplanen:
En metodhandbok har tagits fram. I den finns tydliga exempel på hur förvaltningar och bolag bör arbeta för att motverka otillåten påverkan.
Ett stöd skapas, för att göra det lättare att anmäla incidenter i incidentrapporteringssystemet. Stödet visar tydligt vilka steg som krävs i en anmälningsprocess och gör det enkelt för användare att få den kunskap som krävs för att gå vidare.
Staden har infört en modul om otillåten påverkan i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för stadens chefer, HR och skyddsombud.
Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet ska implementeras som gemensam metod och rekommenderas för stadens förvaltningar och bolag.
Text: Anna Wettergård