SKYDDSROND Arbetsmiljöarbetet med hot och våld

Arbetsmiljöarbetet med hot och våld

Skyddsrondens användning

Skyddsronden används för att kartlägga arbetsmiljöarbetet med hot och våld på arbetsplatsen. Gå igenom skyddsronden i samverkan, gärna tillsammans med medarbetare. Notera de frågor där ni eventuellt är oense och ta dem i en särskild dialog vid separat tillfälle.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 2001:1 SAM

Skyddsronden består av 21 påståenden

I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Ja, ingen risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Delvis, viss risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Nej, stor risk → Åtgärdas vid tillfälle
  • Nej, allvarlig risk → Åtgärdas omedelbart
  • Ej relevant för oss

Ladda ner PDF

Ladda ner en redigerbar skyddsrond som pdf här, om du inte vill fylla i skyddsronden på webben.

SKYDDSROND

Arbetsmiljöarbetet med hot och våld

Fråga 1 av 21

Undersöker och riskbedömer vi regelbundet de risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet?

Fråga 2 av 21

Gör vi en grundlig utredning av allvarliga risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet?

Fråga 3 av 21

Sätter vi in åtgärder utifrån utredningen av riskerna om hot- och våld?

Fråga 4 av 21

Förebygger vi risker för hot eller våld så långt det är möjligt?

Fråga 5 av 21

Finns särskilda rutiner för arbete som kan medföra risk för hot eller våld?

Det kan exempelvis handla om att alltid vara två om det minskar risken för utsatthet, eller att ha särskilda procedurer kring vissa personer, att kalla in vakter vid möten där hot och våld kan uppstå.
Fråga 6 av 21

Är våra rutiner aktuella?

Fråga 7 av 21

Följer ansvarig upp rutinerna fortlöpande?

Fråga 8 av 21

Känner alla medarbetare, även vikarier och nya medarbetare eller andra som tillfälligt är på arbetsplatsen, till eventuella risker som finns för hot och våld och verksamhetens rutiner för detta?

Fråga 9 av 21

Har alla medarbetare en mental förberedelse för vilken typ av hot och våld de kan utsättas för i verksamheten?

Fråga 10 av 21

Har alla medarbetare den utbildning och information, och de instruktioner som behövs för att kunna utföra arbetet säkert i olika situationer?

Fråga 11 av 21

Har alla medarbetare tillräcklig utbildning och tillräckliga kunskaper i första hjälpen och psykologisk första hjälpen för att förebygga, minimera och lindra olika typer av skador vid hot och våld?

Fråga 12 av 21

Finns expertstöd att tillgå om det behövs vid en händelse med hot och våld?

Fråga 13 av 21

Finns en fungerande rutin så att alla medarbetare vet vad de ska göra i olika hot- och våldssituationer?

Fråga 14 av 21

Känner alla till vilka rutiner som gäller vid olika hot och våldshändelser?

Fråga 15 av 21

Får medarbetare som utsatts för hot eller våld snabb hjälp och stöd för att förebygga och lindra fysisk och psykisk skada?

Fråga 16 av 21

Finns särskilda rutiner för när och hur medarbetare får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk och psykisk skada.

Fråga 17 av 21

Utreder vi alla hot- och våldshändelser? Både de som lett till någon form av negativa konsekvenser och de som kunnat leda till negativa konsekvenser, dvs tillbud.

Fråga 18 av 21

Finns rutiner för att dokumentera hot och våldshändelser?

Fråga 19 av 21

Är dessa rutiner kända av samtliga medarbetare?

Fråga 20 av 21

Dokumenterar medarbetare händelser relaterade till hot och våld?

Fråga 21 av 21

Anmäler verksamheten allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket enligt AML 3.3a?

Gå vidare med en handlingsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i dokumentet Handlingsplan och uppföljning.
Ta hjälp av:

Vill ni fortsätta med andra skyddsronder som är relevanta för er?