SKYDDSROND Ensamarbete

Ensamarbete

Skyddsrondens användning

Skyddsronden används för att undersöka risker för skador och ohälsa på grund av hot och våld vid ensamarbete. Gå igenom skyddsronden i samverkan, gärna tillsammans med medarbetare. Notera de frågor där ni eventuellt är oense och ta dem i en särskild dialog vid separat tillfälle.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Ensamarbete AFS 1982:3

Skyddsronden består av 10 påståenden

I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Ja, ingen risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Delvis, viss risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Nej, stor risk → Åtgärdas vid tillfälle
  • Nej, allvarlig risk → Åtgärdas omedelbart
  • Ej relevant för oss

Ladda ner PDF

Ladda ner en redigerbar skyddsrond som pdf här, om du inte vill fylla i skyddsronden på webben.

SKYDDSROND

Ensamarbete

Fråga 1 av 10

Kan vi bedriva ensamarbete utan risk för hot och våld?

Det kan exempelvis handla om fysisk eller social isolering.
Fråga 2 av 10

Har medarbetare rätt förutsättningar att utföra arbetet ensamma med tanke på risker för hot och våld?

Det kan exempelvis handla om tillräcklig utbildning, tillgång till information och arbetsinstruktioner.
Fråga 3 av 10

Har vi vidtagit åtgärder så att risken, för fysiska och psykiska skador på grund av hot och våld, inte är större vid ensamarbete än vid arbete tillsammans med andra?

Fråga 4 av 10

Kan medarbetare kalla på, och tillräckligt snabbt få hjälp om de ändå blir utsatta för hot och våld?

Fråga 5 av 10

Om larm behövs för säkerheten: Är vårt larm anpassat för verksamheten?

Fråga 6 av 10

Kan alla medarbetare hantera larmet?

Fråga 7 av 10

Finns fastställda rutiner för hur larmsituationer ska hanteras, det vill säga vem ska ta emot larm och vad som då ska hända?

Fråga 8 av 10

Har alla medarbetare kännedom om rutinerna och vet de hur de ska använda larmen?

Fråga 9 av 10

Övar vi regelbundet på hur vi ska agera när ett larm utlösts?

Fråga 10 av 10

Underhåller och kontrollerar vi larmen kontinuerligt?

Gå vidare med en handlingsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i dokumentet Handlingsplan och uppföljning.

Vill ni fortsätta med andra skyddsronder som är relevanta för er?