SKYDDSROND Hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld på arbetsplatsen

Skyddsrondens användning

Skyddsronden används för att kartlägga olika situationer med risk för hot och våld på arbetsplatsen. Gå igenom skyddsronden i samverkan, gärna tillsammans med medarbetare. Notera de frågor där ni eventuellt är oense och ta dem i en särskild dialog vid separat tillfälle.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Våld och hot – AFS 1993:2

Skyddsronden består av 13 påståenden

I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Nej, ingen risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Delvis, viss risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Ja, stor risk → Åtgärdas vid tillfälle
  • Ja, allvarlig risk → Åtgärdas omedelbart
  • Ej relevant för oss

Ladda ner PDF

Ladda ner en redigerbar skyddsrond som pdf här, om du inte vill fylla i skyddsronden på webben.

SKYDDSROND

Hot och våld på arbetsplatsen

Fråga 1 av 13

Finns en risk för våld eller hot som är svårt att förutsäga?

Det kan vara under drogpåverkan, svår sjukdom, stark smärta eller från någon som är väldigt impulsiv eller liknande.
Fråga 2 av 13

Finns en risk för våld eller hot där det kan handla om ett sätt att utöva makt eller skapa rädslor?

Fråga 3 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår för att förövaren vill påverka och uppnå något, som att påverka ett beslut eller en bedömning, eller för att få fördelar.

Fråga 4 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår ur missnöje och frustration?

Fråga 5 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår för att förövaren upplevt integritetsintrång eller känt sig kränkt?

Fråga 6 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår vid gränssättning?

Fråga 7 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår i omsorgssituationer?

Fråga 8 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår i olika konfliktsituationer?

Fråga 9 av 13

Finns en risk för våld eller hot som uppstår i situationer med bristande tid eller förberedelse för olika moment, exempelvis en uppgift, ett besked, en vård-, mat- eller hygiensituation?

Fråga 10 av 13

Finns det en risk för hot eller våld från närstående till dem verksamheten finns till för?

Fråga 11 av 13

Finns det en risk att gängrelaterat våld påverkar arbetsplatsen?

Fråga 12 av 13

Finns det en risk att helt okända personer kommer till arbetsplatsen och utövar våld eller hot?

Fråga 13 av 13

Finns det en risk att det kommer digitala hot via mejl, sms, eller andra sociala medier?

Gå vidare med en handlingsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i dokumentet Handlingsplan och uppföljning.
Ta hjälp av:

Vill ni fortsätta med andra skyddsronder som är relevanta för er?