SKYDDSROND Krisstöd

Krisstöd

Skyddsrondens användning

Skyddsronden används för att kartlägga krisstöd på arbetsplatsen kopplat till hot och våld. Gå igenom skyddsronden i samverkan, gärna tillsammans med medarbetare. Notera de frågor där ni eventuellt är oense och ta dem i en särskild dialog vid separat tillfälle.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Första hjälpen och krisstöd – AFS 1999:7

Skyddsronden består av 12 påståenden

I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Ja, ingen risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Delvis, viss risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Nej, stor risk → Åtgärdas vid tillfälle
  • Nej, allvarlig risk → Åtgärdas omedelbart
  • Ej relevant för oss

Ladda ner PDF

Ladda ner en redigerbar skyddsrond som pdf här, om du inte vill fylla i skyddsronden på webben.

SKYDDSROND

Krisstöd

Fråga 1 av 12

Har vi planerat och ordnat första hjälpen och krisstödet med hänsyn till risker för ohälsa och olycksfall på grund av hot och våld?

Fråga 2 av 12

Ger första hjälpen och krisstödet ett tillräckligt fysiskt, psykiskt och socialt omhändertagande vid hot- och våldshändelser?

Fråga 3 av 12

Har vi de rutiner för första hjälpen som behövs för olika hot- och våldshändelser?

Fråga 4 av 12

Har vi de rutiner för krisstöd som behövs för olika hot- och våldshändelser?

Fråga 5 av 12

Finns den beredskap för krisstöd som behövs för olika hot- och våldshändelser? Exempelvis ha kunskaper om psykologisk första hjälpen.

Fråga 6 av 12

Finns tillräckligt många som kan ge den första hjälpen som kan behövas vid våldshändelser, som att exempelvis kunna stoppa allvarliga blödningar?

Fråga 7 av 12

Känner alla medarbetare till rutinerna kring att ringa 112 för att snabbt kunna få eventuellt skadade under medicinsk vård?

Detta gäller även vikarier, inhyrd personal, elever.
Fråga 8 av 12

Känner alla medarbetare till vilka rutiner som gäller om en hot- eller våldshändelse skulle utlösa behov av första hjälpen och krisstöd?

Detta gäller även vikarier, inhyrd personal, elever.
Fråga 9 av 12

Har våra chefer och arbetsledande personal tillräckliga kunskaper om krisstöd, kopplat till hot och våld, för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt?

Fråga 10 av 12

Finns ett tydligt anslag med kontaktuppgifter och information om var utrustning för första hjälpen finns?

Det kan exempelvis handla om vilka personer som kan ge första hjälpen, var tryckförband finns förvarade, och viktiga telefonnummer, samt koordinater till verksamheten om färdbeskrivning behövs.
Fråga 11 av 12

Håller vi kunskaper och färdigheter i första hjälpen och krisstöd kopplat till hot och våld aktuella?

Ett sätt kan vara att öva utifrån de risker som finns i verksamheten.
Fråga 12 av 12

Har vi företagshälsovård eller annan expertresurs som kan tillfrågas för krisstöd vid behov?

Gå vidare med en handlingsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i dokumentet Handlingsplan och uppföljning.
Ta hjälp av:

Vill ni fortsätta med andra skyddsronder som är relevanta för er?