SKYDDSROND Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Skyddsrondens användning

Skyddsronden används för att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kopplat till hot och våld på arbetsplatsen. Gå igenom skyddsronden i samverkan, gärna tillsammans med medarbetare. Notera de frågor där ni eventuellt är oense och ta dem i en särskild dialog vid separat tillfälle.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö – AFS 2015:4

Skyddsronden består av 14 påståenden

I varje del kartlägger och bedömer ni risk för olyckor eller ohälsa

  • Ja, ingen risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Delvis, viss risk → ingen åtgärd för tillfället
  • Nej, stor risk → Åtgärdas vid tillfälle
  • Nej, allvarlig risk → Åtgärdas omedelbart
  • Ej relevant för oss

Ladda ner PDF

Ladda ner en redigerbar skyddsrond som pdf här, om du inte vill fylla i skyddsronden på webben.

Fråga 1 av 14

Är de organisatoriska förutsättningarna på vår arbetsplats sådana att de bidrar till att förebygga situationer med hot och våld?

Det kan handla om ledarskap, arbetsbelastning, tydliga uppdrag med mera.
Fråga 2 av 14

Är de sociala förhållandena på vår arbetsplats sådana att de bidrar till att förebygga situationer med hot och våld?

Det kan handla om samarbete, stöd, kommunikation med mera.
Fråga 3 av 14

Är vår arbetsbelastning rimlig och bidrar till att minska risken för situationer med hot och våld i verksamheten?

Det kan handla om att medarbetare blir så stressade att kommunikationen brister eller att viktiga moment inte hinns med vilket kan öka risken för hot och våld.
Fråga 4 av 14

Finns de resurser som behövs i vår verksamhet för att i första hand förebygga, och även hantera hot och våld om det uppstår?

Det kan handla om olika metoder, arbetssätt, verktyg, rutiner, kompetens med mera som behövs för att förebygga hot och våld.
Fråga 5 av 14

Om arbetet är psykiskt påfrestande, med exempelvis återkommande hot och våld: Finns de resurser som behövs för att medarbetare ska kunna hantera detta?

Det kan exempelvis handla om handledning, utbildningar, ändamålsenliga rutiner, personella resurser.
Fråga 6 av 14

Känner alla medarbetare till särskilda arbetssätt eller rutiner – om de finns - för att förebygga hot och våld i verksamheten?

Fråga 7 av 14

Finns någon att vända sig till för hjälp och stöd i arbetet om det behövs för att undvika eller hantera hot och våld?

Fråga 8 av 14

Känner alla medarbetare till vem de kan vända sig till?

Fråga 9 av 14

Vidtar vi åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande, på grund av hot och våld eller risken för hot och våld, leder till ohälsa hos arbetstagarna?

Fråga 10 av 14

Har medarbetare tillräckliga kunskaper om hur hot och våld i verksamheten kan förebyggas och hanteras?

Fråga 11 av 14

Har vi bra metoder och verktyg i arbetet som gör att risken för hot och våld minskar?

Det kan handla om samtals- och bemötandemetoder som har en lugnande effekt, olika verktyg för att exempelvis förbereda elever, patienter på dagen eller hur konflikter bäst kan hanteras.
Fråga 12 av 14

Arbetar våra chefer som fått och tagit emot arbetsmiljöuppgifter med att förebygga hot och våld på ett tillfredsställande sätt?

Exempelvis att systematiskt jobba med avvikelser, risker och förebygga dem, erbjuda kompetensutveckling för att minska risken för hot och våld, och även bättre kunna hantera hot och våld om det uppstår.
Fråga 13 av 14

Har de chefer som har arbetsmiljöansvaret tillräckliga förutsättningar för att kunna jobba med att förebygga hot och våld på ett tillfredsställande sätt?

Att exempelvis ha tillräckligt med tid till uppdraget, kunskaper, stöd, resurser i verksamheten med mera är viktiga förutsättningar.
Fråga 14 av 14

Delar medarbetare erfarenheter och stödjer varandra för att förebygga och hantera hot och våld i konkreta situationer?

Gå vidare med en handlingsplan

När ni gått igenom valda delar i skyddsronden kommer ni överens om vilka åtgärder ni går vidare med. Skriv in dem i dokumentet Handlingsplan och uppföljning.
Ta hjälp av:

Vill ni fortsätta med andra skyddsronder som är relevanta för er?